Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Trzcianka
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzcianki

Gmina Trzcianka

Rada Miejska

Zarządzenia Burmistrza

Finanse i mienie

Oświadczenia majątkowe

Ogłoszenia, informacje »

Nabór pracowników »

Ochrona środowiska »

Gospodarka odpadami

Informacja publiczna »

Zgromadzenia publiczne

Oświata

Kultura

Inne

Wybory Powszechne, Referenda, Konsultacje »

Powszechny Spis Rolny 2020

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Urząd Miejski Trzcianki » Rejestry

Urząd Miejski Trzcianki: Rejestry

 

Rejestry prowadzone w Urzędzie Miejskim Trzcianki:

 

 • uchwał Rady Miejskiej Trzcianki,
 • wniosków radnych zgłaszanych na sesjach i komisjach,
 • zarządzeń Burmistrza Trzcianki,
 • zarządzeń kierownika Urzędu Miejskiego Trzcianki,
 • upoważnień,
 • zamówień publicznych,
 • skarg i wniosków,
 • aktów prawa miejscowego, 
 • kontroli, 
 • działalności gospodarczej,
 • poborowych, umów dzierżawy gruntów mienia komunalnego, 
 • rejestr mieszkańców,
 • rejestr wyborców,
 • korespondencji, informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń,
 • sprzedaży VAT,
 • zakupów VAT,
 • ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia,
 • rejestr not księgowych,
 • rejestr gwarancji,
 • wydawanych zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 • wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych oraz od środków transportowych i posiadania psów,
 • przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych oraz od środków transportowych i posiadania psów,
 • podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych oraz od środków transportowych i posiadania psów,
 • rejestr udzielonych zwolnień ustawowych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych,
 • udzielonych zwolnień na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
 • ewidencja należnych podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych oraz od środków transportowych i posiadania psów,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżaw, sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu pozwoleń na sprzedaż alkoholu, opłat adiacenckich, za dowody osobiste, opłaty targowej i miejscowej,
 • decyzji w sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych oraz od środków transportowych i posiadania psów, 
 • protokółów nieściągalności tytułów wykonawczych przez urząd skarbowy,
 • ewidencja wystawionych upomnień na zaległości podatkowe, 
 • ewidencja tytułów wykonawczych skierowanych do urzędu skarbowego,
 • rejestr wniosków w sprawie opracowania / zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • rejestr przystąpień do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • rejestr uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
 • rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • rejestr wydanych decyzji o ustaleniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku  ze zbyciem nieruchomości,
 •  rejestr wydanych zaświadczeń o przeznaczaniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  / w obszarze rewitalizacji,
 • rejestr zaświadczeń o zgodności planowanej zamiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego / opinii o zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Urząd Miejski Trzcianki posiada archiwum zakładowe, w którym przechowywane są materiały archiwalne kategorii „A” i dokumentacja niearchiwalna kat.”B”.

wstecz