Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Trzcianka
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzcianki

Gmina Trzcianka

Rada Miejska

Zarządzenia Burmistrza

Finanse i mienie

Oświadczenia majątkowe

Ogłoszenia, informacje »

Nabór pracowników »

Ochrona środowiska »

Gospodarka odpadami

Informacja publiczna »

Zgromadzenia publiczne

Oświata

Kultura

Inne

Wybory Powszechne, Referenda, Konsultacje »

Powszechny Spis Rolny 2020

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Załatwienie spraw: Spis spraw według referatów

 

 

 

REFERAT

 

SPIS SPRAW
 

Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich

      
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Koncesje alkoholowe
Transport
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
  

Urząd Stanu Cywilnego

Odpisy aktów z ksiąg stanu cywilnego (skrócone, zupełne) Zaświadczenia  o braku wpisu
Powrót do nazwiska przed zawarcia małżeństwa
Ślub cywilny
Ślub wyzanianiowy
Urodzenie dziecka
Zgłoszenie urodzenia dziecka w miejscu zamieszkania rodziców
Numer PESEL
Meldunek
Dowody osobiste
Udostępnienie danych osobowych
 
Referat Finansowo Budżetowy Interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
Opłata od posiadania psów
Podatek leśny
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Zwrot części wydatków na materiały budowlane
Wniosek o umorzenie zaległości za lokale mieszkalne  stanowiące własność Gminy Trzcianka
  
Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Trzcianka
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych
Konkurs "Najpięknejszy Wieniec Dożynkowy" 
Zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzuyskania pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
Wniosek o oszacowanie szkody
Konkurs "Piękna Wieś"
Zgłoszenie eksploatacji indywidualnego systemu oczyszczania ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanego na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzysta
Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezdopływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej odpady
 
 Referat Spraw Społecznych Świadczenie wychowawcze 500+, zasiłek rodzinny
Dobry Start 300+
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego  
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wniosek o Kartę Dużej Rodziny i załączniki do wniosku
 
Straż Miejska  
 
 Referat Edukacji, Kultury i Sportu KULTURA
Procedury wydania zezwolenia i kontroli imprez masowych w gminie Trzcianka
Używanie elementów związanych z heraldyką gminy Trzcianka
Wniosek o przyznanie wyróżnienia „Trzcianecka sarenka”
Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej 
SPORT
Wniosek o nie/odpłatne udostępnienie hali
Wniosek o nieodpłatne korzystanie z kompleksu sportowego, centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego, trzcianeckiej przystani żeglarskiej
 TURYSTYKA
Wniosek o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych
  
 Referat Gospodarki Komunalnej  GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości
Zaświadczenie o dostępie nieruchomości do drogi publicznej
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy w trybie przetargowym
Zgłoszenie udziału w przetargu i oświadczenie o akceptacji warunków przetargu
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Wniosek o sprzedaż/najem/dzierżawę nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Najem i dzierżawa nieruchomości stanowiących własność gminy
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy na rzecz najemcy
Przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
Zgłoszenie o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
Wniosek o zawarcie umowy najmu
  
 Referat Planowania i Inwestycji Decyzja o warunkach zabudowy/Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wersja edytowalna
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy 

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub / i o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub / i o położeniu nieruchomości na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

- wersja edytowalna

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu  na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego - wersja edytowalna
DROGI
Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

wstecz