Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Trzcianka
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzcianki

Gmina Trzcianka

Rada Miejska

Zarządzenia Burmistrza

Finanse i mienie

Oświadczenia majątkowe

Ogłoszenia, informacje »

Nabór pracowników »

Ochrona środowiska »

Gospodarka odpadami

Informacja publiczna »

Zgromadzenia publiczne

Oświata

Kultura

Inne

Wybory Powszechne, Referenda, Konsultacje »

Powszechny Spis Rolny 2020

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Urząd Miejski Trzcianki » Deklaracja dostępności

Urząd Miejski Trzcianki: Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki

Burmistrz Trzcianki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Trzcianki

Data publikacji strony internetowej: 01.08.2016 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.08.2016 r.

Status pod względem zgodności

Biuletyn Informacji Publicznej jest zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Stosownie do art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych , niedostępne są pliki:

1)      multimediów nadawanych na żywo;

2)      multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;

3)      dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;

4)      treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:

a)    które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo

b)   których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;

5)      treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;

6)      treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 03.03.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W Biuletynie Informacji Publicznej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Zgłoszenia można kierować na adres poczty elektronicznej ratusz@trzcianka.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 662 239 038.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do  Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Sikorskiego oraz od ul. Wiosny Ludów. Do wejścia od strony ul. Wiosny Ludów prowadzą schody, natomiast od ul. Sikorskiego znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.

Kancelaria znajduje się na wprost od wejścia od ul. Sikorskiego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku chęci skorzystania z tłumacza języka migowego, stosownie do ustawy o języku migowym należy wystąpić z wnioskiem 3 dni przed zaistniałą potrzebą.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski Trzcianki udostępnia następującą aplikację mobilną:

- Gmina Trzcianka w wersji dla systemu Android

- Gmina Trzcianka w wersji dla systemu iOS.

wstecz