Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Trzcianka
Bip - Strona główna

Urząd Miejski Trzcianki

Gmina Trzcianka

Rada Miejska

Zarządzenia Burmistrza

Finanse i mienie

Oświadczenia majątkowe

Ogłoszenia, informacje »

Nabór pracowników »

Ochrona środowiska »

Gospodarka odpadami

Informacja publiczna »

Zgromadzenia publiczne

Oświata

Kultura

Inne

Wybory Powszechne, Referenda, Konsultacje »

Powszechny Spis Rolny 2020

walidacja css walidacja html

Obligacje: ZAPYTANIE OFERTOWE - organizacja emisji obligacji komunalnych gminy Trzcianka

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Trzcianka zaprasza do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych gminy Trzcianka.

1. Zamawiający:

Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

Osoba do kontaktu: Joanna Zieńko – Skarbnik Gminy,
tel. (67) 35273 31, e-mail: skarbnik@trzcianka.pl

2. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Urząd Miejski Trzcianki
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka
„Oferta – organizacja emisji obligacji komunalnych gminy Trzcianka“

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.02.2017 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, pok. 101.

4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

5. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Organizacja emisji obligacji komunalnych o wartości 20 000 000,00 zł w latach 2017-2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego – „Zaproszenie do składania ofert na organizację emisji obligacji komunalnych gminy Trzcianka“.

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączny koszt obsługi emisji obligacji -100%

7. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami prawa,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania przedmiotu konkursu,
- są bankiem lub domem maklerskim,
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,
- w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (agent emisji).

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie 5 dni od daty złożenia oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie możliwość wezwania wybranych oferentów do przeprowadzenia dodatkowych rozmów w siedzibie Zamawiającego.

8. Oferent wraz z ofertą składa następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy – załącznik Nr 2,
2) Oświadczenie wykonawcy/oferenta – załącznik Nr 3,
3) Projekt umowy emisyjnej,
4) Dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę ( pełnomocnictwa).

 
Dokumenty do pobrania:
Formularz ofertowy
(wprowadził: Jakub Świątnicki 2017-02-09 10:49:33)
rozmiar pliku: 19Kb
Uchwała Nr XXX/260/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 15 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2017-2032
(wprowadził: Jakub Świątnicki 2017-02-02 10:38:00)
rozmiar pliku: 1.2Mb
Uchwała Nr XXX/261/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
(wprowadził: Jakub Świątnicki 2017-02-02 10:36:15)
rozmiar pliku: 4.8Mb
Ośwaidczenie.
(wprowadził: Jakub Świątnicki 2017-02-02 10:33:24)
rozmiar pliku: 12.5Kb
Uchwała Nr XXV/195/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
(wprowadził: Jakub Świątnicki 2017-02-02 10:32:21)
rozmiar pliku: 1.5Mb
Opinie RIO
(wprowadził: Jakub Świątnicki 2017-02-02 10:29:59)
rozmiar pliku: 574.2Kb
Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2016 r
(wprowadził: Jakub Świątnicki 2017-02-02 10:17:03)
rozmiar pliku: 34.9Kb
Sprawozdania budżetowe gminy Trzcianka za III kwartał 2016 r.
(wprowadził: Jakub Świątnicki 2017-02-02 10:15:46)
rozmiar pliku: 586Kb
Zaproszenie do składania ofert - organizacja emisji obligacji komunalnych gminy Trzcianka
(wprowadził: Jakub Świątnicki 2017-02-02 10:10:32)
rozmiar pliku: 819.9Kb
ZAPYTANIE OFERTOWE - organizacja emisji obligacji komunalnych gminy Trzcianka
(wprowadził: Jakub Świątnicki 2017-02-02 10:09:52)
rozmiar pliku: 575.6Kb